Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ystafell Plant Bach

Taith rithwir

Mae’r Ystafell Plant Bach ar gyfer babanod a phlant rhwng tua 14 mis a 24 mis. Mae’n amgylchedd hapus, diogel, ysgogol, llawn hwyl lle cynhelir gweithgareddau mwy amrywiol. Yn aml gellir gweld ein staff yn annog y plant bach i gymryd rhan mewn pob math o wahanol weithgareddau!

Gweithgareddau ymarferol

Yn yr oed yma, mae plant yn hoffi archwilio, ymchwilio a chwestiynu’r byd o’u cwmpas. Felly rydym yn darparu llawer o weithgareddau ymarferol er mwyn helpu i ysgogi chwilfrydedd naturiol er enghraifft, paentio, chwarae mewn dŵr a thywod, gwneud marciau, chwarae stomplyd, chwarae â chlai a gweithgareddau coginio i ddatblygu sgiliau creadigol.

Themâu

Mae’r ystafell yn dilyn cynlluniau sy’n briodol i’w hoed lle cânt eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ffurf thema sydd wedi eu dylunio i hybu pob maes o’u datblygiad. Caiff ein themâu eu newid bob 6–8 wythnos ac maent wedi eu harddangos er mwyn i rieni eu darllen ynghyd â’n taflen gweithgareddau dyddiol lle gallwch weld yn fwy manwl pa weithgareddau mae eich plentyn wedi cymryd rhan ynddynt yn ystod y dydd. Dyma rai enghreifftiau o’r themâu rydym wedi eu gwneud sef anifeiliaid, hwiangerddi, trafnidiaeth, lliwiau, siapiau a rhifau a’r tywydd. Rydym hefyd yn arddangos ffotograffau (gyda chaniatâd) o’ch plentyn yn cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn ac yn arddangos eu gwaith ar y byrddau yn yr ystafell.

Awyr agored

Rydym hefyd yn mwynhau’r manteision o gael lle awyr agored gwych a gaiff ei ddefnyddio pob cyfle posibl. Ceir amrywiaeth o offer sy’n briodol i oed y plant yn ein hardaloedd awyr agored, yn ogystal ag eitemau ysgogol a llefydd chwarae synhwyraidd fel pwll tywod a thŷ bach twt.

Ynglŷn â diwrnod eich plentyn

Ar ddiwedd pob sesiwn bydd aelod o’r dîm bob amser ar gael i drafod diwrnod eich plentyn gyda chi ac i roi’r newyddion diweddaraf i chi ynglŷn â chynnydd a datblygiad eich plentyn.

Site footer