Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ein datganiad o genhadaeth a nodau

Plant:

 1. Darparu amgylchedd heriol a chefnogol i ysgogi, cynnal a datblygu meddwl chwilfrydig bywiog.
 2. Annog pob plentyn i gyflawni ei wir botensial a datblygu i fod yn ddysgwr annibynnol sy’n gwerthfawrogi dysgu gydag eraill ac oddi wrth bobl eraill, hynny yw, bod ag agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.
 3. Gwerthfawrogi dyfalbarhad, mentergarwch ac annibyniaeth mewn perthynas â meddwl a gweithredu yn ogystal â gweithio ar y cyd â phobl eraill.
 4. Datblygu mewn plant synnwyr o werthoedd moesol a all fod yn fframwaith ar gyfer ymdeimlad o’u hunan werth a’u perthynas gydag eraill, fel y gall plant fod yn aelodau cyfrifol o gymdeithas.
 5. Datblygu yn y plant agwedd gadarnhaol tuag atynt eu hunain ac eraill gydag ymdeimlad cryf o hunan barch. Hefyd datblygu ymdeimlad o barch tuag at eiddo, syniadau a chredoau pobl eraill waeth beth bo eu gender, hil, anabledd neu gyflawniad academaidd, ac yn y blaen.
 6. Gwerthfawrogi cyflawniadau pobl, eu methiannau a’u dyheadau.
 7. Datblygu agweddau cadarnhaol tuag at yr amgylchedd a gofalu amdano.

Y Cwricwlwm:

Cynnig cwricwlwm eang i hwyluso derbyn gwybodaeth, hyrwyddo mwynhau dysgu a darparu gwybodaeth a sgiliau fydd yn arfogi plant ar gyfer gwaith a hamdden fel eu bod yn aelodau gweithredol, hyderus a chyfrifol mewn cymdeithas sy’n datblygu’n gyflym.

Y Gymuned:

 1. Datblygu cymuned yn y Ganolfan sy’n gwerthfawrogi pob aelod yn gyfartal, sy’n gyfiawn ac yn annog gonestrwydd a pharch a chonsyrn tuag at bobl eraill
 2. Meithrin perthynas agos rhwng y Ganolfan, cartrefi’r plant a’r gymuned leol.

Mae’r nodau hyn yn sail i gynlluniau gwaith, a nodau a pholisïau amrywiol y Ganolfan, er enghraifft:

 1. cyfle cyfartal, gwahaniaethu, amlddiwylliannol a gender;
 2. ymateb i waith y plant, cydgysylltu gyda’r rhieni a’r gymuned;
 3. ymddygiad;
 4. iechyd a diogelwch;
 5. asesu;
 6. hyfforddiant ac absenoldeb gofalwyr.

Trwy weithredu’r polisïau hyn a pholisïau eraill, cynlluniau gwaith, nodau ac amcanion y cwricwlwm, gellir rhoi nodau’r Ganolfan ar waith.

Site footer