Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ystafell Chwarae a’r Dosbarth

Taith rithwir

Mae’r Ystafell Chwarae a’r Dosbarth yn lefydd hwyliog, lliwgar a saff sydd wedi eu cynllunio i blant rhwng 2-4 blwydd oed i ddysgu trwy chwarae. Mae fframwaith Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar y llywodraeth yn cael ei weithredu i blant 3-4 oed. Mae’r ystafelloedd yma yn cynnig gwahanol brofiadau dysgu cyffrous i’r plant i’w helpu i ddatblygu pob maes dysgu. Mae gweithgareddau crefft, gemau adeiladu, chwarae byd bach, chwarae rôl, llyfrau, tywod, dŵr, gwneud marciau, chwarae clai, chwarae stomplyd a llawer mwy bob amser allan ar gael i’r plant.

Meddylwyr annibynnol

Rydym bob amser yn ceisio annog y plant i ddewis dros eu hunain, i feddwl a dysgu’n annibynnol a chredwn fod gan bob plentyn yr hawl i wneud eu dewisiadau eu hunain.

Chwarae tu allan

Rydym hefyd yn mwynhau manteision y lle awyr agored gwych sy’n cael ei ddefnyddio bob cyfle. Beiciau, coetsis, garddio, hela pryfaid, paentio, chwarae yn y dŵr a’r tywod, neidio mewn pyllau dŵr, dringo ac adeiladu cuddfan – dyma rai o’r gweithgareddau sydd gennym yn yr awyr agored!

Byddwn hefyd yn mynd allan o gwmpas yr ardal yn mwynhau ein cyfleusterau lleol fel y parc, y llyfrgell a’r olygfa brydferth o’n cwmpas.

Cwricwlwm chwarae

Rydym yn dilyn cwricwlwm chwarae ar gyfer ein plant sy’n gweithio tuag at y deilliannau dysgu dymunol. Mae’r cynllun hwn wedi ei lunio i gwmpasu ystod eang o weithgareddau gan adeiladu ar wybodaeth, profiadau a diddordebau’r plant a’u hymestyn a datblygu eu hunan-barch a’u hyder yn eu gallu i ddysgu. Rydym yn gwerthuso’r cynlluniau ac yn eu hadolygu’n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni anghenion pob plentyn unigol. Rydym yn ymfalchïo ein bod yn cynnig y gofal gorau ac addysg o ansawdd uchel i’r plant.

Site footer