Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar

Mae ein Canolfan Gofal Dydd yn dilyn Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar y llywodraeth fel y gall rhieni a gofalwyr fod yn sicr bod y gofal a’r addysg a ddarperir gennym yn cadw eu plant yn ddiogel ac yn cefnogi eu haddysg. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn seiliedig ar chwarae i raddau helaeth ac mae’n bwysig bod gwerth chwarae i addysg plant ifanc yn cael ei gydnabod a’i egluro. Mae’n hollbwysig bod y chwarae yn cynnwys nodau clir ar gyfer addysg plant ifanc, gan y dylai chwarae sy’n rhan hanfodol o’r cwricwlwm fod yn hwyl ac yn ysgogol. Mae chwarae sydd wedi ei gynllunio’n dda yn helpu plant i feddwl a gwneud synnwyr o’r byd sydd o’u cwmpas. Mae addysg plant yn fwyaf effeithiol pan mae’n deillio o brofiad personol, boed yn ddigymell neu’n strwythuredig, a phan maent yn cael amser i chwarae heb ymyriad er mwyn cyrraedd canlyniad boddhaol.

Saith maes dysgu a datblygu

Mae’r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru yn cynnwys saith maes Dysgu a Datblygu, sef:

  1. Cyfathrebu, Iaith a Llythrennedd
  2. Corfforol
  3. Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
  4. Personol a Chymdeithasol
  5. Creadigol
  6. Yr Iaith Gymraeg
  7. Datrys problemau, rhesymu a rhifedd

Mae Egwyddorion Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar yn sail i’r meysydd hyn.

Beth yw egwyddorion Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar?

Thema 1: Plentyn Unigryw

Egwyddor: Mae pob plentyn o’i enedigaeth yn ddysgwr cymwys a all fod yn ddibynnol, yn alluog, yn hyderus ac yn sicr o’i hun.

Thema 2: Cydberthynas Gadarnhaol

Egwyddor: Mae plant yn dysgu i fod yn gryf ac yn annibynnol ar sail cydberthynas gariadus a chadarn gyda rhieni a/neu berson allweddol.

Thema 3: Amgylchedd sy’n Galluogi

Egwyddor: Mae’r amgylchedd yn chwarae rhan allweddol mewn cefnogi ac ehangu datblygiad ac addysg plant.

Thema 4: Dysgu a Datblygu

Egwyddor: Mae plant yn datblygu ac yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd ac ar wahanol gyflymder. Mae pob maes Dysgu a Datblygu yr un mor bwysig â’i gilydd ac yn gydgysylltiedig.

‘Mae chwarae plant yn adlewyrchu eu diddordebau eang ac amrywiol. Wrth chwarae mae plant yn dysgu ar eu lefelau uchaf. Mae chwarae gyda chyfoedion yn bwysig i ddatblygiad plant.’

(Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar, 2007)

Site footer